Çevre Politikamız

  • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
  • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilerek kirliliğin önlenmesi sağlanır.
  • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır. Tüm faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.
  • Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
  • Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.
  • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ‘nin tüm gerekleri yerine getirilir.
  • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.