Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Politikalarımız

Çevre Politikamız

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilerek kirliliğin önlenmesi sağlanır.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır. Tüm faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.
 • Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
 • Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ‘nin tüm gerekleri yerine getirilir.
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

MŞB İnşaat olarak,inşaat iş kolunun dinamik, hızlı ve sürekli değişen çalışma ortamında yoğun emek harcanan ve iş metotları bakımından değişik tehlike kaynaklarını barındıran bir sektör olduğunun, buna bağlı olarak da olası iş kazası, yaralanma, hasar, zarar, ziyan gibi risklerinin yüksek ve etkilerinin ciddi olduğunun farkındayız.

İş kolumuzun kaza ve hasar risklerinin yüksek olmasına karşın firma yönetimi olarak tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, hasar ve kayıpların toplumsal kabul, gayret ve taahhütlerle önlenebileceğine inanıyor ve bu anlamda üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu iş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite, verimlilik ve sosyal sorumluluk anlamında tam olarak yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bu sorumluluk anlayışı içinde firmamızda çalışan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için başta ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları olmak üzere; uygulanabilir uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standart, direktif ve yönetim sistemlerini de dikkate alarak mevcut yönetim sistemimize entegre edilmiş formatta işletecek, kontrol edecek, düzenli aralıklarla azami yılda bir gözden geçirecek ve gereken güncellemeleri yapacağız. Bu güncellemeleri başta personelimiz olmak üzere tüm iş ve çözüm ortaklarımızla paylaşacağız.

Kalite Politikamız

 • Hizmetlerimizde fark yaratma gayesi içinde verimlilik,memnuniyet ve etkinlik yaratmak
 • Eğitim faaliyetleri ile çalışanların kendilerini iyileştirmesini sağlamak
 • Hiçbir kademede kaliteden ödün vermeden hizmet sunmak
 • Toplam Kalite Yönetimini oluşturmak ve uygulamak
 • Gelişen teknolojiyi takip ederek ve hata riskini en aza indirerek, minimum maliyetle maksimum kalitede hizmet sunmak